Email: info@cdv.ba |Telefon: +387 33 570 025

Konkurs za izbor i imenovanje direktora Centra za dijalog – Vesatijja

Na osnovu člana 23., 24. i 25. Statuta Centra za dijalog – Vesatijja,

 Upravni odbor Centra za dijalog – Vesatijja raspisuje:

KONKURS

za izbor i imenovanje

direktora Centra za dijalog – Vesatijja na mandatni period od 4 godine

Opći uvjeti:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 • da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se kandidira;
 • da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;
 • da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv sa dužnošću u organu za koji se kandidira.

Posebni uvjeti:

 • da je svršenik fakulteta iz islamskih nauka;
 • da ima iskustvo u rukovođenju;
 • da aktivno poznaje arapski ili engleski jezik;
 • da posjeduje sklonosti za timski rad;
 • da je osoba moralnih i stručnih kvaliteta koja samostalno može obavljati poslove direktora koji se propišu aktima Centra.

Potrebna dokumentacija:

 • prijava sa kraćom biografijom i bibliografijom objavljenih radova;
 • uvjerenje o državljanstvu;
 • original ili ovjerena kopija diplome o završenom dodiplomskom, postdiplomskom ili doktorskom studiju;
 • dokaz o poznavanju stranog jezika;
 • program rada za mandatni period.

Upravni odbor zadržava pravo obavljanja intervjua sa kandidatima koji budu ispunjavali uvjete.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

Prijave dostaviti na adresu: Centar za dijalog – Vesatijja, Gazi Husrev-begova 46, 71000 Sarajevo – s naznakom: Prijava na konkurs za izbor i imenovanje direktora Centra za dijalog – Vesatijja.

Dr. Mustafa Cerić
Predsjednik Upravnog odbora