Na osnovu člana 23., 24. i 25. Statuta Centra za dijalog – Vesatijja,

Upravni odbor Centra za dijalog – Vesatijja raspisuje

KONKURS

za izbor i imenovanje

direktora Centra za dijalog – Vesatijja na mandatni period od 4 godine

Opći uvjeti:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine
 • da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se kandidira
 • da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak
 • da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv sa dužnošću u organu za koji se kandidira.

Posebni uvjeti:

 • da je svršenik fakulteta iz područja islamskih nauka
 • da ima iskustvo u rukovođenju
 • da aktivno poznaje arapski ili engleski jezik
 • da posjeduje sklonosti za timski rad
 • da je osoba moralnih i stručnih kvaliteta koja samostalno može obavljati poslove direktora koji se propišu aktima Centra.

Potrebna dokumentacija:

 • prijava sa kraćom biografijom i bibliografijom objavljenih radova
 • uvjerenje o državljanstvu
 • original ili ovjerena kopije diploma o završenom dodiplomskom ili postdiplomskom studiju
 • dokaz o poznavanju stranog jezika
 • program rada za mandatni period

Upravni odbor zadržava pravo obavljanja intervjua sa kandidatima koji budu ispunjavali uvjete.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

Prijave dostaviti na adresu: Centar za dijalog – Vesatijja, Gazi Husrev-begova 46, 71000 Sarajevo – s naznakom: Prijava na konkurs za izbor i imenovanje direktora Centra za dijalog – Vesatijja.

 

  Predsjednik Upravnog odbora

 Dr. Mustafa Cerić